Allmän information och bestämmelser

Samfälligheten Äggskeden

Allmän information och bestämmelser

 

Föreningens verksamhet finns reglerad i våra stadgar.

Som boende i Äggskedens samfällighet äger man sitt hus och sin tomt och genom anslutning till samfällighetsföreningen har man tillgång till vissa gemensamma anläggningar.

 

 

Gemensam tvättstuga

Tvättstugan kan användas alla dagar kl 07.00-22.00. Mellan kl 08.00 och 20.00 kan tiden bokas genom att hänga upp lås på aktuell tid och dag på låstavlan i tvättstugan. Man får endast sätta upp ett lås och låset måste vara märkt enligt anslagen lista. Omärkta lås klipps bort. Låt låset sitta kvar hela tvättiden så att man vet vems tvätten är ifall det händer något under tiden.

Vid förlust av tvättstugenyckel får fastighetsägaren bekosta ny nyckel.

 

Städning av tvättstugan

Föreningen har ingen inhyrd städning av tvättstugan, utan detta sköts av de som använder den. Varje användare städar tvättstugan efter sig samt tar med sig och slänger skräp och tom-emballage. Städmaterial finns i städskrubben. Den som använt tvättiden kl 16-20 spolar av golven med vattenslangarna som finns i varje rum. I städskrubben finns också gummiskrapa för att skrapa bort överflödigt vatten. Tänk på att rensa golvbrunnarna så att det inte blir stopp!

 

 

Sophantering

I Äggskedens samfällighet gäller den kommunala stadgan för sophantering och samtliga boende måste vara anslutna till detta. Sopsortering av papp- glas- och plåtförpackningar mm gäller för alla och närmsta återvinningsstation för sortering finns på Årstidstorget.

För övriga sopor finns 2 Sopskåp utplacerade i vårt område med totalt 6 st 660 liters kärl. Packa soporna väl innan avstjälpning i kärlen. Vid förlust av sopskåpsnyckel får fastighetsägaren bekosta ny nyckel.

Avgiften för sophantering ingår i samfällighetsavgiften.

Grovsopor får varje fastighetsägare själv forsla till närmaste återvinningscentral (Alelyckan).

 

 

Garage och parkeringar

Garage och parkeringsplatser är avsedda för parkeringsbehov och får ej användas som förråd

eller avställningsplats för icke registrerat fordon.

Alla garage och parkeringsplatser ägs av samfälligheten och hyrs ut i turordning, enligt kontrakt upprättat mellan den boende och Äggskedens samfällighet. Andrahands uthyrning är ej tillåtet.

Det finns 26 varmgarage och 13 parkeringsplatser. De parkeringsplatser som inte är uthyrda kan användas som gästparkering. Information om vilka dessa är anslås regelbundet i tvättstugan.

 

 

Gångvägar och rondeller

Fordonstrafik är ej tillåtet inom området utom vid på och avlastning av tyngre varor eller

vid sjuktransporter. Det är heller inte tillåtet att parkera inom området mer än tillfälligt.

Sopning och snöskottning inom gemensamhetsanläggningen utförs av entreprenör enligt avtal. Varje fastighetsägare är skyldig att skotta och sanda utanför egen ingång vid behov. Tänk på att varje fastighetsägare är skadeståndskyldig om halkolycka inträffar vid ingång till fastigheten. I området finns sandlåda utplacerad (vid mittersta rondellen) där alla kan hämta sand för detta ändamål.

Skötsel av gemensamhetsanläggningens grönytor och rabatter utförs av entreprenör enligt avtal.

 

 

Färgsättning i vårt område

Byggnadsnämnden kräver en estetiskt lämplig och harmonisk färgsättning i området. Föreningen har beslutat om en lämplig färgskala för målning av plank och fasader som vetter mot gemensamhetsanläggningen.

 

Plankfärger:

NCS S0500N

NCS S1505 R90B

NCS S2005 R80B

NCS S2010 R90B

NCS S3010 R90B

 

Korta gavlar på plank (om ej samma som långa sidan av planket:

NCS S0500N

NCS S2010 R80B

NCS S3010 R80B

NCS S4010 R80B

NCS S4010 R90B

 

Betongväggar som vetter mot gången skall målas i vit kulör.

Kostnaden för färg bekostas av fastighetsägaren.

 

 

Underhåll fastigheter

Varje fastighetsägare ansvarar för underhåll av eget tak och grund till fastigheten samt underhåll av plank runt atriumgården samt de betongväggar som vetter mot gemensamhetsanläggningen samt rabatter utanför egen tomt (dock ej rabatter på längornas gavlar, vilka tillhör gemensamhetsanläggningen). Vid kraftigt eftersatt ytskick av planksida som vetter mot gemensamhetsanläggningen har föreningen rätt att åtgärda på fastighetsägarens bekostnad.

 

 

Servitut

Fastighetsägare som har husvägg som vetter mot grannens atriumgård har rätt att beträda atriumgården för att besiktiga och underhålla betongväggen enligt servitut. Det är ägaren av väggen som är skyldig att underhålla denna om inget annat är överenskommet mellan grannarna. Detta servitut ger endast rätt till tillträde för underhåll av vägg ovan mark och gäller ej för eventuell grävning för dränering av grund som vetter mot atriumgården. Finns behov för grävning och dränering skall detta bekräftas av fackman. Kostnaden för utförda grävningar och dräneringar står husägaren för. En skriftlig plan skall upprättas om hur arbetet skall utföras. Allt skall skriftligen godkännas av fastighetsägaren till atriumgården. Vid grävning och dränering av grund som vetter mot gemensamhetsanläggningen skall styrelsen kontaktas och även då skall plan upprättas om hur arbetet skall utföras och skriftligt godkännas av styrelsen. Kostnaden för utförda grävningar och dräneringar mot gemensamhetsanläggningar står husägaren för.

 

Förråd i atriumgården får ej byggas mot fastighetsägarens vägg då servitut finns enligt ovan. Servitutet gäller 60 cm från väggen. Vid en överenskommelse om annat skall detta ske skriftligen och undertecknas av båda parter, detta dokument skall medfölja andra handlingar vid eventuell försäljning av fastigheten. Vid uppförande av förråd kontakta byggnadsnämnden för vägledning.

 

 

Utlåning av verktyg

Föreningen har köpt in diverse verktyg och maskiner som endast skall användas till föreningens gemensamhetsanläggningar. Dessa verktyg och maskiner förvaras i värmerummet intill tvättstugan. Samtliga verktyg som finns i förråd 1 kan fastighetsägarna låna. Samma nyckel som går till tvättstugan kan användas till förråd 1. Viktigt att skriva upp på listan vad som lånas samt att lämna tillbaka i rimlig tid.

 

Vatten och avloppsledningar

Kall-, spill- och varmvattenledningar avgränsas mot de deltagande fastigheterna vid underkant bottenbjälklag (d v s underkant betongplattan) vilket innebär att ledningar, grenrör och avstängningsventiler i krypgrunden tillhör gemensamhetsanläggningen. Rör och avstängningsventiler ovan bottenbjälklag tillhör fastighetsägaren och ligger på dennes ansvar. Det är ej tillåtet att på något sätt ändra eller koppla något på gemensamhetsanläggningens ledningar. Vid påkoppling på gemensamhetsanläggningens ledningar ska detta ske på ett fackmannamässigt sätt.

 

Beträffande dagvattensledningarna tillhör samtliga inklusive brunnar gemensamhetsanläggningen. Avgränsningen mot de deltagande fastigheterna sker därför vid övergång till stuprör (grenröret tillhör gemensamhetsanläggningn). Stuprör och hängrännor tillhör däremot respektive fastighet. I gemensamhetsanläggningen ingår dock ej atriumgårdens dagvattenbrunnar och ej heller dessas anslutningsledningar fram till fastighetsgränserna.

Det är absolut förbjudet att spola ner större föremål såsom, tops, bindor, blöjor, grövre papper

och dylikt i våra avlopp. Vid eventuellt fel skall någon i styrelsen meddelas omgående.

 

Vid reparation eller underhåll av vattenledningar, element i fastigheten skall styrelsen informeras om detta innan arbetet påbörjas. Krävs vattenavstängning från föreningens sida sker detta i samråd med styrelsen. Berörda fastigheter skall meddelas om detta en vecka i förväg och det är den fastighetsägare som behöver vattenavstängningen som ansvarar för att berörda fastigheter meddelas.

 

Vid problem med vattentryck eller vattenkvalitet kontakta

Kretslopp och vatten, 031-368 70 70.

 

Årsmöte, styrelse mm

Föreningen har årsmöte i mars månad varje år dit alla medlemmar får en kallelse 14 dagar före utsatt mötesdag. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sista februari.

Föreningen har en gemensam städdag varje vår.

Föreningen har avtal med Primär Fastighetsförvaltning för administration.

Föreningens hemsida: www.aggskeden.se

Äggskedens Samfällighet har distributionsavtal med Comhem.

 

Styrelsen består av

Ordförande, Vice ordförande, Kassör, 2st Ledamöter, 3st Suppleanter

Föreningen har 2 revisorer och 1 revisorsuppleant